Polityka prywatności

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje i zapewnia, że wszelkie dane osobowe są  przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228),
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Administrowanie danymi
Administratorem danych osobowych jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać komunikując się z nami: rodo@gaz-system.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO).

Ochrona danych osobowych

 • Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 • Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, informuje o celu i podstawie prawnej przetwarzania.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych, zapewnia poufność i dostęp do informacji o przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych;
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.