Odpowiedzialne inwestycje

GAZ-SYSTEM prowadzi projekty, które wpisują się w unijną politykę tworzenia zintegrowanej sieci przesyłowej gazu ziemnego, podnoszenia bezpieczeństwa dostaw gazu na terenie UE oraz budowy wspólnego, europejskiego rynku energetycznego.

Realizacja tych  inwestycji zagwarantuje większą niezawodność oraz elastyczność systemu przesyłowego i umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu z nowych kierunków.

Inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego 

GAZ-SYSTEM kładzie duży nacisk na dbałość o ochronę środowiska w kontekście prowadzonej działalności. Wykazując się troską o stan środowiska podejmuje inicjatywy zmierzające w pierwszej kolejności do przeciwdziałania zjawiskom mającym negatywny wpływ na środowisko naturalne. Spółka inicjuje działania mające na celu zapobieganie zjawiskom mogącym spowodować awarie przemysłowe i szkody w środowisku. W GAZ-SYSTEM prowadzony jest stały monitoring zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby. Dla wszystkich komponentów środowiska, zgodnie z wymaganiami prawa, spółka posiada stosowne decyzje środowiskowe.

GAZ-SYSTEM cechuje odpowiedzialność w prowadzeniu inwestycji. Dla wszystkich budowanych gazociągów wydawane są decyzje środowiskowe, w których zawarte są wytyczne dotyczące minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko. Trasy planowanych przez GAZ-SYSTEM gazociągów wybierane są tak, aby nie naruszyć miejsc występowania cennych gatunków roślin i zwierząt, a także nie zniszczyć chronionych siedlisk. W tym celu, aby zidentyfikować potencjalne kolizje z fauną i florą, przed wejściem na plac budowy prowadzone są wielomiesięczne obserwacje (inwentaryzacje przyrodnicze).